ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP

Miễn trừ trách nghiệm

Chào mừng bạn đến với trang đăng ký M88 tại dangkym88.top. Trang miễn trừ trách nhiệm này nhằm mục đích giải thích các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Nội dung trang web

 • Tất cả nội dung trên trang web này được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin. Chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung là hoàn toàn chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của trang web.

Sử dụng trang web và dịch vụ

 • Bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn theo rủi ro của riêng bạn. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ luôn sẵn sàng, không có lỗi, hoặc không bị gián đoạn.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Liên kết bên thứ ba

 • Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó.
 • Việc bạn truy cập các liên kết bên thứ ba này hoàn toàn theo rủi ro của riêng bạn.

Trách nhiệm cá nhân

 • Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc tuân thủ mọi quy định pháp luật địa phương khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc vi phạm các điều khoản sử dụng của bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

 • Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do vi rút, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào khác ảnh hưởng đến thiết bị của bạn khi truy cập trang web.

Sự chấp nhận của người dùng

 • Bằng việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản trong trang miễn trừ trách nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi miễn trừ trách nhiệm

 • Chúng tôi có quyền thay đổi trang miễn trừ trách nhiệm này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của chúng tôi.
 • Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.